Miejskie Przedszkole Nr 3 "Bajkowa Kraina" w Częstochowie

 ul. F. Focha 55 

Częstochowa , 42-217

tel 34/ 324 56 41 

    Godziny pracy:

        6.00-17.00

Projekt "Szkoła kompetencji - województwo śląskie"

W roku szkolnym 2018/2019 w Miejskim Przedszkolu Nr 3 "Bajkowa Kraina" w Częstochowie realizowany jest projekt : "Szkoła kompetencji - województwo śląskie" kształtujący u dzieci matematyczno-przyrodnicze kompetencje kluczowe. Projekt realizowany jest przez Uniwesytet Jagieloński w partnertwie z OŚWIATA I BIZNES sp.z o.o. a dofinasowany jest z Funduszy Europejskich. 

 

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ (RPD)

SZKOŁA – MIEJSKIE PRZEDZKOLE NR 3 W CZĘSTOCHOWIE

KOMPETENCJA KLUCZOWA – MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA

Czas realizacji

Data rozpoczęcia realizacji

Data zakończenia realizacji

1 IX 2018

30 VI 2019

Diagnoza potrzeb w zakresie kształcenia kompetencji kluczowej uczniów

 

Diagnoza potrzeb:

Do przeprowadzenia diagnozy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych został powolny zespół  zadaniowy oraz wyłoniono jego lidera.  Zespół  dokonał  analizy dokumentów przedszkolnych takich jak:

- dzienniki zajęć,

- miesięczne plany pracy plany,

- arkusze obserwacji,

- arkusze diagnozy pedagogicznej.

Ponad to członkowie zespołu zorganizowali dyskusję panelową na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dotyczącą realizacji zajęć i sytuacji edukacyjnych, których celem jest wzbogacanie wiedzy, zdobywanie umiejętności i kształtowanie postaw w zakresie kompetencji matematyczno- przyrodniczych.

 

Zarówno analiza w/w dokumentów i podsumowanie  dyskusji pozwoliły sformułować wnioski:

-  zbyt mała ilość zajęć rozwijających kompetencje matematyczne,

-  niewystarczająca korelacja treści  matematycznych i przyrodniczych z pozostałymi obszarami edukacyjnymi       podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

-  stosowanie w przeważającej mierze tradycyjnych metod nauczania pojęć matematycznych,

-  nieusystematyzowana wiedza nauczycieli na temat kompetencji kluczowych.

 

Rekomendacje do pracy:

 - pogłębienie wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych i wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli,

- zwiększenie ilości zajęć prowadzonych z dziećmi  w obszarze matematyczno- przyrodniczym oraz korelacja   treści z pozostałych obszarów podstawy programowej wychowania w przedszkolu,

- wzbogacenie bazy przedszkola w pomoce dydaktyczne i merytoryczne,

- pozyskanie wsparcia rodziców do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych

- nawiązanie współpracy z Biblioteką Pedagogiczna i Samorządowym Ośrodkiem  Doskonalenia Nauczycieli                         w Częstochowie

- wykorzystanie wsparcia doradcy w ramach realizowanego projektu

 

Cele ogólny:

Wsparcie rozwoju dziecka poprzez organizowanie procesu uczenia się w sposób umożliwiający dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń będących bazą do dalszej nauki.

Cele szczegółowe:

 

- rozwijanie u dzieci zdolności do poznawania rzeczywistości, logicznego rozumowania, rozwiązywania różnych   problemów,

- tworzenie sytuacji edukacyjnych rozbudzających ciekawość dziecka i zaspokajających potrzebę sprawstwa,

- systematyczne wspieranie  rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka,

- tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, kształtujących    wrażliwość i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się  do środowiska przyrodniczego.   

 

Zakładane wskaźniki RPW:

 

- 100 % nauczycieli pogłębi i usystematyzuje swoją wiedzę z zakresu kompetencji kluczowych,

- 100% nauczycieli odbędzie  szkolenia doskonalące warsztat pracy w obszarze edukacji matematycznej                                  i przyrodniczej,

- 80% nauczycieli przeprowadzi 1 raz w semestrze  zajęcia kształtujące kompetencje matematyczno-  przyrodnicze – zajęcia otwarte dla pozostałych nauczycieli i rodziców  

- 85% dzieci kończących edukację przedszkolną osiągnie umiejętności określone w IV obszarze  „Poznawczym obszarze   rozwoju dziecka”  podstawy programowej wychowanie przedszkolnego,

- odbędą się 3 szkolenia rady pedagogicznej:

 1 szkolenie z zakresu „Kompetencje kluczowe”

 1 szkolenie z zakresu „Edukacja matematyczna”

 1 szkolenie z zakresu „Edukacja przyrodnicza”

- zostanie nawiązania współpraca z Biblioteką Pedagogiczną WOM oraz Samorządowym Ośrodkiem     Doskonalenia Nauczycieli,

- rodzice dzieci zostaną zaangażowani do wsparcia projektu „Rozwijanie kompetencji matematyczno-     przyrodniczych,

- zostaną zakupione do przedszkola pomoce dydaktyczne i pozycje książkowe wspierające realizację projektu.

 

 

Harmonogram realizacji RPW

Działania/zadania

Termin realizacji

 1. Poinformowanie Rady Pedagogicznej o realizacji projektu „Szkoła kompetencji”

IX 2018

 1. Wyłonienie zespołu zadaniowego do przeprowadzenia diagnozy potrzeb

IX 2018

 1. Opracowanie Rocznego Planu Działań

X 2018

 1. Poinformowanie rodziców o realizowanym w przedszkolu projekcie kształtowania kompetencji matematyczno – przyrodniczych

X 2018

 1. Szkolenie Rady Pedagogicznej

             1 szkolenie z zakresu „Kompetencje kluczowe”

             1 szkolenie z zakresu „Edukacja matematyczna”

             1 szkolenie z zakresu „Edukacja przyrodnicza”

 

X 2018- III 2019

 1. Systematyczne prowadzenie  z dziećmi zajęć kształtujących kompetencje matematyczno – przyrodnicze przez każdego nauczyciela 2 razy w tygodniu z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy.

X 2018- VI 2019

 1. Przeprowadzenie 1 raz w semestrze  przez każdego nauczyciela zajęć otwartych dla innych nauczycieli oraz rodziców  kształtujących kompetencje matematyczno – przyrodnicze

XI 2018- V 2019

 1.  Współpraca z Biblioteką pedagogiczna oraz Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie

XI 2018 – V 2019

 

 1. Przygotowanie narzędzi do ewaluacji wprowadzonej zmiany

V 2019

 

 1. Spotkania z doradcą – wsparcie wprowadzanej zmiany

IX 2108 – VI 2019

 

 1. Przeprowadzenie ewaluacji i opracowanie raportu

VI 2019

Data i podpis dyrektora

 

18.10. 2018  Danuta Ziętara

       

 

 

 

NA GÓRĘ