Miejskie Przedszkole Nr 3 "Bajkowa Kraina" w Częstochowie

 ul. F. Focha 55 

Częstochowa , 42-217

tel 34/ 324 56 41 

    Godziny pracy:

        6.00-17.00

Realizowane programy

         

              Znalezione obrazy dla zapytania programy wychowania przedszkolnego CLIPART

 

W roku szkolnym  2019/2020 w naszym przedszkolu w grupach : "Słoneczka " oraz "Biedronki" realizowany jest program edukacji przedszkolnej autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej "NASZE PRZEDSZKOLE" . W grupach : "Żabeki" oraz "Biedronki" realizowany jest program eduacji przedszkolnej autorstwa  Małgorzaty Kwaśniewskiej , Wiesławy Żaby-Żabińskiej , Joanna Lendzion "WOKOŁ PRZEDSZKOLA".

 

PROGRAMY DODATKOWE :                 

 W bieżacym roku szkolnym realizowany jest również w grupie: "Biedronek " program profilaktyczny z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej "ROSNĘ PROSTO" 

 W grupach ; "Żabki" ,"Słoneczka" i Pszczółki' realizowany będzie program : "BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK".

W ciągu roku całego roku we wszystkich grupach wiekowych relaizowany jest też program  "ŻYWIENIE NA WAGĘ ZDROWIA" .Program skierowany jest do osób odpowiedzialnych za żywienie dzieci w żłobkach przedszkolach i szkołach, a także do rodziców i dzieci. Jego celem jest poprawa jakości żywienia , układania zdrowych i energetycznych jadłospisów. Program skierowany jest do żłobków, przedszkoli i szkół województwa śląskiego w ramach programu "Żywienie na wagę zdrowia" przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. 

Nasze przedszkole od kilku lat realizuje również Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej dla dzieci 5 i 6 letnich  "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS "który został stworzony w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Celem programu jest: zwiększenie poziomu wiedzy na temat szkodliwości aktywnego i biernego palenia, wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

 

                Program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole”  

                    M. Kwaśniewskiej i W. Żaba-Żabińskiej

                                 Znalezione obrazy dla zapytania program wychowania przedszkolnego nasze przedszkole

          Wybrany do realizacji program „Nasze przedszkole” - program edukacji przedszkolnej M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej został wyróżniony w konkursie MEN i CODN. Jest on przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowany do założeń aktualnej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zaleceń Ministra Edukacji Narodowej.  
          Celem głównym edukacji przedszkolnej wg autorek programu jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń. Autorki skoncentrowały treści programowe wokół form aktywności dziecka i przyporządkowały im cele szczegółowe w zakresie:

  • aktywności społecznej
  • aktywności językowej
  • aktywności poznawczej
  • aktywności artystycznej
  • aktywności ruchowej i zdrowotnej.

            Aby je osiągnąć dziecko uczestniczy w długofalowym i skomplikowanym procesie, w którym nabywa we własnym tempie określone kompetencje. Jak podkreślają autorki należy pozwalać dziecku na rozwój zgodnie z jego indywidualnym tempem, potrzebami, rodzajem inteligencji oraz wyzwalaniem postawy twórczej. Pozwala ona na spostrzeganie, interpretowanie i przekształcanie otaczającej rzeczywistości. Dlatego też aktywność własna dziecka powinna współwystępować z wpływem otoczenia, czyli domu rodzinnego i przedszkola. Dla harmonijnego rozwoju jednostki ważne jest, aby przedszkole zapewniło równoważne pełnienie funkcji kształcącej, wychowawczej i opiekuńczej w planowaniu i organizacji dnia przedszkolnego. Stworzenie poczucia bezpieczeństwa, przyjaznej atmosfery oraz indywidualizacji pracy z dzieckiem jest warunkiem osiągnięcia sukcesu w rozwoju na tym etapie.
            Treści edukacyjne zawierają zakresy tematyczne oraz szczegółowe umiejętności przewidziane dla trzech poziomów: dzieci młodszych (3-4 letnich), dzieci starszych (5- 6 letnich) oraz dzieci o szczególnie wysokim poziomie rozwoju. Każda z form aktywności ma też sprecyzowane oczekiwane efekty w jej zakresie, które umożliwią dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej i sukcesu w realizacji obowiązku szkolnego.  
 

                            Program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola ”

                            M. Kwaśniewskiej , J. Lendzion, W. Żaby-Żabińskiej

 

                                          Znalezione obrazy dla zapytania program wokół przedszkola autorki           

Program edukacji przedszkolnej Wokół przedszkola autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion i Wiesławy Żaby-Żabińskiej został oparty na warstwicowej koncepcji wychowania. Szczególną uwagę zwrócono na wartość, niedocenianą wystarczająco w dotychczas obowiązujących programach, jaką jest rozwój kulturowy i duchowy dziecka. Główną ideą programu jest warstwicowa koncepcja wychowania, obejmująca wszystkie obszary rozwoju aktywności dzieci. Uwzględnia 5 warstw rozwoju człowieka: biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową. W skład programu, oprócz treści programowych i ich struktury, zakładanych efektów edukacyjnych, wchodzą między innymi: prawidłowości rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym, aktualne wyzwania edukacji przedszkolnej, cele edukacji przedszkolnej, organizacja środowiska przedszkolnego, a w aneksie - ocena dojrzałości szkolnej dziecka; arkusz obserwacji dziecka; arkusz umożliwiający określanie dominującej inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

 Program jest w pełni zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (...) Dz.U. z dnia 24 lutego 2017r., poz.356.

Program obejmuje wszystkie obszary rozwoju dziecka w zintegrowanej formie. Uwzględnia także najbardziej aktualne wyzwania wychowania przedszkolnego: wprowadzenie dziecka w świat technologii informacyjnej, wielokulturowość, zróżnicowane potrzeby edukacyjne. Towarzyszący programowi aneks zawiera liczne pomoce (np.: arkusze obserwacyjne, scenariusze), które nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy.

 

                                                                dr Aleksandra Piotrowska – psycholog dziecięcy,

                                            pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego,

                                         doradca społeczny Rzecznika Praw Dziecka i Komitetu Ochrony Praw Dziecka

           

                                   

NA GÓRĘ